Algemene voorwaarden

KynoFriends gevestigd te Kampen aan de Wortmanstraat 360. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71568832.

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

1.2 KynoFriends: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, individuele personen of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die KynoFriends wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij KynoFriends zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Kennismakingsgesprek

2.1 Vanaf het moment dat een kennismakingsgesprek wordt aangevraagd, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Een kennismakingsgesprek kan telefonisch aangevraagd worden, via de website of via e-mail.

2.3 Het kennismakingsgesprek is gratis en zal ongeveer een half uur duren.

2.4 Mondelinge overeenkomst tijdens een kennismakingsgesprek is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer heeft opgegeven evenals naam en geslacht van de hond.

Artikel 3: Betaling

3.1 Losse lessen dienen aansluitend aan de les contant of per pin te worden voldaan.

3.2 Lespakketten dienen voor aanvang van de eerste les te worden betaald. KynoFriends zal hiervoor na het kennismakingsgesprek binnen twee werkdagen een factuur opstellen voor de afgesproken dienstverlening en deze verstrekken aan de cursist. Bij niet tijdig betalen kan KynoFriends ervoor kiezen de les te verplaatsen.

3.3 Eventuele reiskosten zullen vooraf in rekening worden gebracht op de factuur. Na afloop van de lessen zal KynoFriends een overzicht maken van de gereden kilometers en het eventueel teveel betaalde bedrag terugstorten. 

Artikel 4: Annulering individuele lessen

4.1 De cursist heeft na het aangaan van een mondelinge overeenkomst 14 dagen bedenktijd. De cursist heeft 14 dagen na het kennismakingsgesprek de tijd om af te zien van de besproken dienstverlening. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Mochten er binnen deze 14 dagen wel al lessen hebben plaatsgevonden, zullen deze tegen het volledige tarief in rekening worden gebracht en op het retourbedrag worden ingehouden.

4.2 Indien de cursist besluit een reeks lessen (lespakket) tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld helaas uitgesloten. In geval van ernstige ziekte of overmacht is in overleg een uitzondering mogelijk.

4.3 Annuleren van een geplande les kan tot 48 uur voor aanvang van desbetreffende les. Wordt er later afgemeld, dan zullen de kosten voor de les in rekening worden gebracht (excl. eventuele reiskosten). Afmelden dient via e-mail, What’sApp of telefonisch te gebeuren. In geval van ernstige ziekte of overmacht is in overleg een uitzondering mogelijk.

Artikel 5: Annulering groepslessen

5.1 Tot 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag is annulering kosteloos. Bij annulering vanaf 14 tot en met 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 t/m 2 dagen  voor aanvang van de cursus wordt 75% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij een annulering vanaf 48 uur voor aanvang van de cursus wordt het volledige verschuldigde bedrag van het lesgeld in rekening gebracht. 

5.2 In geval van bijzondere omstandigheden kan KynoFriends afwijken van deze regelingen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van KynoFriends

6.1 KynoFriends is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.2 Alle aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

6.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is KynoFriends ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

6.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van KynoFriends op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.5 KynoFriends is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van een les, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor KynoFriends ter zake verzekerd is.

6.6 KynoFriends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel waar activiteit plaatsvindt.

7.2 KynoFriends adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 In geval van ziekte of overmacht heeft KynoFriends het recht lessen, in overleg met de cursist, te verzetten naar een andere datum. 

8.2 Wanneer er sprake is van een buitentemperatuur boven 25 ℃ heeft KynoFriends het recht de lessen, in overleg met de cursist, te verzetten naar een ander tijdstip of een andere datum, wanneer zij dit beter acht voor het welzijn van de hond.

8.3 De door KynoFriends verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens lessen/begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto-, video- of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van KynoFriends is niet toegestaan.

KynoFriends draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches