Algemene voorwaarden - KynoFriends

Algemene voorwaarden

KynoFriends gevestigd te Kampen aan de Wortmanstraat 360. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71568832.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden (versie 2020.3) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

1.2 KynoFriends: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, individuele personen of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.3 Cursist: hondeneigenaar die KynoFriends wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij KynoFriends zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: De prijs en prijswijziging

2.1 De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging / huisvesting / training en de periode waarover deze wordt berekend. De prijs kan gelden voor een tijdvak (uur / dag / week), per les/training, per behandeling of voor het geheel van de te leveren diensten binnen de bepaalde periode.

2.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Nadat de in de overeenkomst vastgestelde periode afloopt kunnen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Bij overeenkomsten zonder einddatum kan de prijs jaarlijks maximaal 1 x worden verhoogd.

2.3 Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

Artikel 3: Betaling individuele lessen

3.1 Losse lessen dienen aansluitend aan de les contant of ter plekke via pin te worden voldaan.

3.2 Eventuele reiskosten dienen aansluitend aan de les contant of ter plekke via pin te worden voldaan.

3.3 Lespakketten dienen voor aanvang van de eerste les te worden betaald. KynoFriends zal hiervoor na het kennismakingsgesprek binnen één week een betaalmail sturen aan de cursist voor de afgesproken dienstverlening. Bij niet tijdig betalen kan KynoFriends ervoor kiezen de les te verplaatsen.

3.4 Als er geen kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden omdat de cursist ervoor heeft gekozen om gelijk een les te plannen, dan dient de eerste les aansluitend aan de les contant of ter plekke via pin te worden voldaan. Wordt er na deze les gekozen voor een lespakket dan wordt de eerste les in mindering gebracht op het totaalbedrag.

Artikel 4: Betaling groepscursussen

4.1 De betaling voor een cursus in groepsverband dient gelijk bij de aanmelding voor de desbetreffende cursus te worden voldaan. 

Artikel 5: Kennismakingsgesprek individuele lessen

5.1 Vanaf het moment dat een kennismakingsgesprek wordt aangevraagd, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

5.2 Een kennismakingsgesprek kan telefonisch aangevraagd worden, via de website of via e-mail.

5.3 Kennismakingsgesprekken vinden voornamelijk online plaats.

5.4 Mondelinge overeenkomst tijdens een kennismakingsgesprek is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer heeft opgegeven evenals naam en geslacht van de hond.

Artikel 6: Annulering individuele lessen

6.1 De cursist heeft na het aangaan van een mondelinge overeenkomst 14 dagen bedenktijd. De cursist heeft 14 dagen na het kennismakingsgesprek de tijd om af te zien van de besproken dienstverlening. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Mochten er binnen deze 14 dagen wel al lessen hebben plaatsgevonden, zullen deze tegen het volledige tarief in rekening worden gebracht en op het eventuele retourbedrag worden ingehouden.

6.2 Indien de cursist besluit een reeks lessen (lespakket) tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld helaas uitgesloten. In geval van ernstige ziekte of overmacht is in overleg een uitzondering mogelijk.

6.3 Annuleren van een geplande les kan tot 24 uur voor aanvang van desbetreffende les. Bij annulering minder dan 24 uur voor de desbetreffende les zullen de volledige kosten voor de les in rekening worden gebracht. Afmelden dient via e-mail, What’sApp of telefonisch te gebeuren. In geval van ernstige ziekte of overmacht is in overleg een uitzondering mogelijk.

Artikel 7: Annulering groepscursus

7.1 De cursist heeft na het inschrijven voor de cursus 14 dagen bedenktijd. Binnen die periode kan de deelname aan de cursus worden geannuleerd met volledige restitutie van het inschrijfgeld. 

7.2 De wettelijke bedenktijd vervalt 96 uur vóór aanvang van de cursus. Vanaf dit moment is lid 7.3 van toepassing. 

7.3 Bij annulering door de cursist gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: – Annulering tot 96 uur vóór de start van de cursus: geen betalingsverplichting; – Annulering tussen 96 uur en 48 uur vóór de start van de cursus: 50% van het cursusgeld; – Annulering minder dan 48 uur vóór de start van de cursus: 100% van het cursusgeld. Tevens zal er bij een (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld tevens €5,- administratiekosten worden ingehouden.

7.4 Wanneer de cursist ervoor kiest een cursus vroegtijdig te beëindigen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

7.5 Wanneer lessen in geval van overmacht of ziekte van de instructeur niet door kunnen gaan, zullen de lessen doorschuiven. 

7.6 KynoFriends behoudt het recht om, wanneer de lessen door de coronamaatregelen niet op het geplande tijdstip mogen plaatsvinden, de lesdag en lestijd te wijzigen. Omdat er in dit geval sprake is van overmacht kan er geen aanspraak op terugbetaling van het lesgeld gedaan worden.

7.7 KynoFriends behoudt het recht om, wanneer de lessen door de coronamaatregelen helemaal niet mogen plaatsvinden de lessen door te schuiven tot het moment wanneer de lessen weer mogen plaatsvinden. Omdat er in dit geval sprake is van overmacht kan er geen aanspraak op terugbetaling van het lesgeld gedaan worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van KynoFriends

8.1 KynoFriends is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

8.2 Alle aansprakelijkheid is ten allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld.

8.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is KynoFriends ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van KynoFriends op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

8.5 KynoFriends is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van een les, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor KynoFriends ter zake verzekerd is.

8.6 KynoFriends kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist gewenste resultaten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de cursist

9.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers, of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel waar activiteit plaatsvindt.

9.2 KynoFriends adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1 In geval van ziekte of overmacht heeft KynoFriends het recht lessen, in overleg met de cursist, te verzetten naar een andere datum. 

10.2 Wanneer er sprake is van een buitentemperatuur boven 25 ℃ heeft KynoFriends het recht de lessen, in overleg met de cursist, te verzetten naar een ander tijdstip of een andere datum, wanneer zij dit beter acht voor het welzijn van de hond.

10.3 De door KynoFriends verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens lessen/begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto-, video- of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van KynoFriends is niet toegestaan.

10.4 Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

KynoFriends draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders